Autentificare
   Se pot autentifica:
   - TOTI STUDENTII INMATRICULATI care si-au creat un cont;
   In atentia studentilor (anii 2, 3, 4) si masteranzilor (anul 2)!!!
   Pentru autentificarea pe platforma de inscriere la cazare nu veti utiliza contul de Teams sau contul de Solaris.
   Înainte de autentificare pe platforma de înscriere la cazare trebuie să urmati pasii pentru crearea contului.
Adresa de email:  
Parola:  
 


   Creare cont:
   - Creeaza cont student pentru anul 1 si studentii anii 2,3,4 la studii de LICENTA pentru a putea opta la cazare.

Creare cont pentru studenti licenta
   - Creeaza cont masterand pentru anul 1 si masteranzi anul 2 la studii de MASTER pentru a putea opta la cazare.

Creare cont pentru masteranzi


 Ajutor si asistenta

CAZAREA STUDENŢILOR ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI

    Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală completată on-line la adresa www.uab.ro - ,,Cazări cămine'', în perioada 22 iulie 2024 - 22 septembrie 2024 ora 0,00.
    în data de 23 septembrie 2024 se vor verifica mediile studenţilor în secretariate.
    în data de 25 septembrie 2024, după ora 16.00, se vor afişa listele cu studenţii care primesc aprobare pentru a fi cazaţi. Cazarea se va efectua în perioada 26.09.2024- 28.09.2024, între orele 8.00 - 18.00.
    Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare al studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească (definit de media anului anterior), cumulat cu distanţa faţă de locul de domiciliu (minim 10 km).

1. Repartizarea în căminele studenţeşti se face în următoarea ordine de prioritate:
    a. studenţii bursieri ai statului român care fac parte din categoria românilor de pretutindeni, cu frecvenţă, cu bursă sau fără bursă;
    b. studenţii bursieri ai statului român din afara UE;
    c. studenţi ai altor universităţi, primiţi la studiu în baza acordurilor bilaterale (ex. beneficiari de granturi Erasmus);
    d. studenţii români de la cursurile de zi finanţaţi de la buget pe baza rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională, olimpiade etc.;
    e. studenţi ai clubului sportiv;
    f. studenţi ai UAB, de la cursurile de zi, înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, integralişti;
    g. studenţi ai UAB de la cursurile de zi, cu taxă, integralişti;
    h. alte categorii de studenţi ai UAB, în limita locurilor disponibile.

2. Repartizarea în căminele studenţeşti a cazurilor sociale în limita a 10% din totalul locurilor de cazare se face în următoarea ordine de PRIORITATE:
    a. Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau de plasament dacă nu au depăşit vârsta de 26 ani, conform Legii 272/2004 cu modificările şi completările ulterioare, privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului în România;
b. Studenţi cu handicap grav şi accentuat.

3. Beneficiază de GRATUITATE la cazare următoarele categorii de studenţi:
    a. Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial;
    b. Copiii personalului aflat în activitate în sistemul de învăţământ beneficiază de gratuitate la cazare în cămine, fiind sprijiniţi prin subvenţie pentru cămine-cantine majorată de Ministerul Educaţiei.
    c. Beneficiază de prevederile gratuitate în cămine şi copiii personalului din sistemul de învăţământ, copiii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi copiii din familii monoparentale.
    d. Beneficiază de gratuitate la cazare şi copiii celor care s-au pensionat din sistemul de învăţământ.
Menţionăm că pentru categoria de studenţi copii ai personalului din sistemul de învăţământ, aceştia trebuie să depună cerere la adresa www.uab.ro - ,,Cazări cămine''şi beneficiază conform Legii 199/2023 şi Regulamentului privind cazarea,organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti de gratuitate.Documentele doveditoare (Adeverinţa) se depune in original la administratorul caminului unde au primit repartizare pentru cazare în ziua cazării, împreună cu certificatul de naştere student/studentă in copie.
    e. Studenţii din grupurile defavorizate definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (21), precum şi de scutirea de la plata taxelor de şcolarizare şi finalizare a studiilor, în condiţiile finanţării acestora de către stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

4. Studenţi cu handicap grav şi accentuat beneficiază în baza Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.

5.Studenţii înmatriculaţi în anul I (sau în an superior prin admitere) la o a doua facultate, care au urmat şi finalizat o specializare în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, vor fi trecuţi pe lista de rezervă în vederea obţinerii unui loc de cazare, urmând a li se repartiza un loc în măsura disponibilităţilor.

6.Dosarele (actele doveditoare) categoriilor de studenţi care beneficiază de reduceri sau gratuităţi care solicită loc în cămin fiind CAZ SOCIAL, se vor depune fizic sau on-line la adresa de email serviciulsocial@uab.ro, în perioada 2 septembrie 2024 - 13 septembrie 2024, vor fi analizate de Comisia pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social şi vor fi validate de către Consiliul de Administraţie al Universităţii. Studenţii din categoria mai sus menţionată care au primit loc în cămin sunt obligaţi să prezinte în ORIGINAL, la cazare, documentele trimise prin mail.

7.Categoriile de studenţi menţionate la punctele 1 (a,b,c) şi 2 (a,b) NU îşI VOR DEPUNE CERERI ON-LINE.
Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor menţionate vor fi distribuite studenţilor de la cursuri de zi în ordinea descrescătoare a mediei din anul precedent. Studenţii din anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.


Locurile de cazare sunt repartizate pe specializări şi ani de studiu, proporţional cu numărul studenţilor subvenţionaţi din anul şi specializarea respectivă.
Ierarhizarea studenţilor se face în limita locurilor disponibile, în funcţie de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:
a) media anului precedent (sau media de admitere pentru studenţii anului I)
b) opţiunile studenţilor (căminul 1, 3, 4, 5), în ordinea în care au fost menţionate în formularul de înscriere la cazare (conform formularului de pe pagina de Web a Universităţii).
Redistribuirea locurilor rămase se va afişa în data de 02.10.2024
NU se vor caza în cămin studenţii care şi-au înstrăinat locul de cazare, au găzduit persoane străine în camerele repartizate, au fost sancţionaţi în anul de studiu anterior, au înregistrat restanţe la plata regiei de cămin, au avut un comportament deficitar în relaţiile cu alţi studenţi sau cu personalul administrativ sau au încălcat regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti în anii anteriori.


DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV                        SERVICIUL SOCIAL