Autentificare
Redistribuiri 03.10.2022 an universitar 2022-2023


 Ajutor si asistenta

     Cazarea în căminele studenţeşti se face anual, la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală completată on-line la adresa www.uab.ro - ,, Cazări cămine'', în perioada 21 iulie 2022 - 22 septembrie 2022.
     - în data de 23 septembrie 2022 se vor verifica mediile studenţilor în secretariate.
     - în data de 27 septembrie 2022 după ora 16,00, se vor afişa listele cu studenţii care primesc aprobare pentru a fi cazaţi.
     - Cazarea se va efectua în perioada 28.09.2022- 30.09.2022, între orele 8 - 18.
     Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare al studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, (definit de media anului anterior), cumulat cu distanţa faţă de locul de domiciliu (minim 10 km).

     A. Repartizarea în căminele studenţeşti se face în următoarea ordine de prioritate:
     a. studenţii bursieri ai statului romān care fac parte din categoria românilor de pretutindeni, cu frecvenţă, cu bursă sau fără bursă;
     b. studenţii bursieri ai statului român din afara UE;
     c. studenţii ai altor universităţi, primiţi la studiu în baza acordurilor bilaterale (ex. beneficiari de granturi Erasmus);
     d. studenţii români de la cursurile de zi finanţaţi de la buget pe baza rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională, olimpiade, etc;
     e. studenţi ai clubului sportiv;
     f. studenţi ai UAB, de la cursurile de zi, finanţaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, integralişti;
     g. Studenţi ai UAB de la cursurile de zi, cu taxa, integralişti
     h. Alte categorii de studenţi ai UAB, in limita locurilor disponibile

     B. Repartizarea in căminele studenţeşti a cazurilor sociale in limita a 10% din total locurilor de cazare se face in următoarea ordine de prioritate:
     a. Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau de plasament dacă nu au depăşit vârsta de 26 ani, conform Legii 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului în România
     b. Studenţi cu handicap grav şi accentuat

     C. Beneficiază de GRATUITATE la cazare următoarele categorii de studenţi:
     a) studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial;
     b) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.

     D. Studenţi cu handicap grav şi accentuat beneficiază în baza Legii 448/2006, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.

     E. Studenţii înmatriculaţi in anul I (sau in an superior prin admitere) la o a doua facultate, care au urmat si finalizat o specializare in cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, vor fi trecuţi pe lista de rezerva in vederea obţinerii unui loc de cazare, urmând a li se repartiza un loc in măsura disponibilităţilor.
     Dosarele (actele doveditoare) categoriilor de studenţi, care beneficiază de reduceri sau gratuităţi sau solicita loc in cămin fiind caz social, se vor trimite fizic sau on-line la adresa de email serviciulsocial@uab.ro, în perioada 05 septembrie 2022- 19 septembrie 2022, vor fi analizate de Comisia pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii si mediul social şi vor fi validate de către Consiliul de Administraţie al Universităţii.Studentii din categoria mai sus mentionata care au primit loc in camin sunt obligati sa prezinte la cazare documentele trimise prin mail in ORIGINAL .
     Categoriile de studenţi menţionate la punctele A(a - e), B (a-b) NU îŞI VOR DEPUNE CERERI ON-LINE.
     Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor menţionate, vor fi distribuite studenţilor de la cursuri de zi în ordinea descrescătoare a mediei din anul precedent. Studenţii din anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
     Locurile de cazare sunt repartizate pe specializări şi ani de studiu proporţional cu numărul studenţilor subvenţionaţi din anul şi specializarea respectivă.
     Ierarhizarea studenţilor se face în limita locurilor disponibile, în funcţie de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:
     a) media anului precedent (sau media de admitere pentru studenţii anului I)
     b) opţiunile studenţilor (căminul 1, 2, 3, 4, 5 (zona Schit)), în ordinea în care au fost menţionate în formularul de înscriere la cazare (conform formularului de pe pagina de Web a Universităţii ).
     Redistribuirea locurilor rămase se va afişa în data de 03.10.2022

     NU se vor caza în cămin studenţii care şi-au înstrăinat locul de cazare, au găzduit persoane străine în camerele repartizate, au fost sancţionaţi în anul de studiu anterior, au înregistrat restanţe la plata regiei de cămin, au avut un comportament deficitar în relaţiile cu alţi studenţi sau cu personalul administrativ sau au încălcat regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti în anii anteriori.

SERV.SOCIAL
Ec.Claudia Cîmpean